180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV160

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút +240 phút gọi ngoại mạng

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 120 phút gọi ngoại mạng

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày)

840.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày)

420.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nôi mạng 10 phút/ cuộc +360 phút gọi ngoại mạng

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7Gb data tốc độ cao

30.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 20 phút gọi ngoại mạng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miên phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút gọi ngoại mạng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS