60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí TV360 Standard

125.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45GB (1,5GB/ ngày_ + Miễn phí TV360 Standard

95.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45GB (1,5GB/ ngày) + miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí TV360 Standard

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (1GB/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí TV360 Standard

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2160Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

2160.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440GB (4GB/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1920.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1,5GB/ngày) +Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktik, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc +360 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

960.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube +Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 300 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV160

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook , Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phi xem TV360

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 100 Phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

180.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

120Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

160.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440GB (4GB/ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí gói TV360

2400.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút +240 phút gọi ngoại mạng

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 120 phút gọi ngoại mạng

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng

2400.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 100 phút gọi ngoại mạng

1200.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 960 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí TV360

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360 (2GB/ngày) - Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc - 480 phút gọi ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc+ 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 300 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/1800 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nôi mạng 10 phút/ cuộc +360 phút gọi ngoại mạng

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạnggoi

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb (5Gb/ ngày + Miễn phí các cuộc gọi nội mang dưới 20 phút + 15 phút gọi ngoai mạng + Miễn phí nhắn tin SMS nọi mạng + Miễn phí gói TV360

30.000 đ/3 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

35Gb (5Gb/ ngày) +Miễn phí goi nội mạng 20p/cuộc + 35 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí nhắn tin SMS nội mạng + Miễn phí xem TV360

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

120Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ LifeBox + Miễn phí xem TV360

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 20 phút gọi ngoại mạng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 100 phút gọi ngoại mạng

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miên phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút gọi ngoại mạng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS